"Company", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ............... (hierna genoemd: Verwerkingsverantwoordelijke),

en

Xolphin B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37101223 (hierna genoemd: Verwerker),

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

Overwegende dat:

 • Verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en Verwerker inschakelt om die gegevens ten behoeve van haar te verwerken;
 • De Verwerkersovereenkomst is gesloten in het kader van de in Artikel 1 lid 1 genoemde doeleinden, ter uitvoering van de Overeenkomst;
 • Verwerker hierbij aangemerkt wordt als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG);
 • VerwerkingsverantwoordelijkehierbijaangemerktwordtalsVerwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG;
 • Verwerker ter uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG zal verwerken, in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke;
 • De AVG aan Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • De AVG daarnaast de plicht aan Verwerkingsverantwoordelijke oplegt om toe te zien op de naleving van die maatregelen;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste van artikel 28 lid 3 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst).

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doeleinden

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van aanvragen van SSL Certificaten, Digitale handtekeningen en overige (beveiligings-)producten die Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke verkoopt, zoals, maar niet beperkt tot, het valideren van beveiligingsproducten, en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die nader door Partijen worden overeengekomen.
 2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt, en de categorieën betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkene.

Artikel 2. Verplichtingen van Verwerker

 1. Verwerker zal zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet op het gebied van de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, zoals de AVG.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers (in de ruimste zin van het woord).
 4. Verwerker zal de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of een voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek melden in welk land of welke landen buiten de Europese Economische Ruimte de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 4. Verdeling verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door werknemers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde, beveiligde omgeving.
 2. Verwerker is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van derden (hierna: Subverwerkers) met inachtneming van de toepasselijk privacywetgeving.
 2. Bijlage 2 bevat een lijst met de door Verwerker ingeschakelde Subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker toe te voegen of te wijzigen derde, schriftelijk gemotiveerd binnen twee weken bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door Verwerker ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze Subverwerkers schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor de schade alsof zij de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen (zie bijlage 3) nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies, tegen onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, onrechtmatige wijziging of onrechtmatige verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker houdt zich daartoe in ieder geval aan de volgende internationaal erkende normen en richtlijnen:
  • WebTrust, een internationale standaard, specifiek gericht op het zorgvuldig en veilig uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn voor de controle- en uitgifte van digitale certificaten;
  • ISO 9001:2015, de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen;
  • ISO 27001:2013, de wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging;
 3. Bovenstaande certificeringen worden ieder jaar opnieuw beoordeeld door een externe auditor.
 4. Ondanks dat Verwerker conform lid 1 tot en met 4 van dit artikel passende beveiligingsmaatregelen dient te treffen, kan Verwerker er niet volledig voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal bij een dreiging van of daadwerkelijk doorbreken van deze beveiligingsmaatregelen zich echter inspannen om verlies van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.
 5. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht datalekken

 1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur na ontdekking informeren, naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene zal informeren en melding van het lek zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien dat verplicht wordt gesteld door de AVG.
 2. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke zal zorg dragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
 4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede voor zover bekend bij Verwerker:
  • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie;
  • de naam en de contactgegevens van een contactpersoon bij wie meer informatie kan worden verkregen;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • de maatregelen die Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens richt aan Verwerker, dan zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.
 2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke, zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.
 3. De betrokkene kan het verzoek laten doen door de Verwerkingsverantwoordelijke bij de Administratie (administratie@xolphin.nl). De Verwerkingsverantwoordelijke heeft tevens beschikking over de verzamelde gegevens in het Control Panel.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst (zoals het leveren aan de Subverwerker), of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audits

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit zal ten hoogste eenmaal per jaar plaatsvinden en vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens door Verwerker, en pas nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijk audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. Deze soortgelijke rapportages bestaan uit de jaarlijkse externe audits in het kader van ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 en WebTrust.
 3. Deze audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke plaats, zonder vertrouwelijke gegevens van Verwerker te gebruiken en in te zien en zonder de werkprocessen van Verwerker onnodig te verstoren.
 4. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo mogelijk ter beschikking stellen.
 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 6. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over zes maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • zaakschade (toegebracht aan stoffelijke zaken, (materiële schade);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld;
  • redelijke en aantoonbare kosten die Verantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
 5. De aansprakelijkheid van Verwerker ontstaat pas dan nadat Verwerker in verzuim is. De ingebrekestelling van Verwerkingsverantwoordelijke dient een redelijke termijn te bevatten voor nakoming en dient een volledige en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verwerker adequaat kan reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke jegens Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Verwerker zal zich gedurende de Verwerkersovereenkomst adequaat verzekerd hebben en houden voor aansprakelijkheid conform dit artikel.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door (digitale) ondertekening van Partijen en op de datum van ondertekening.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur van de samenwerking en kan niet tussentijds worden opgezegd.
 3. Voor zover de gegevens bij Verwerker blijven, zal deze het beschermingsniveau zoals afgesproken onder deze Overeenkomst blijven hanteren.
 4. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst of het leveren van de dienst zal Verwerker de persoonsgegevens verwijderen of teruggeven aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Enkel de gegevens met een bewaartermijn noodzakelijk volgens wet- en regelgeving zullen worden bewaard.
 5. Partijen mogen deze overeenkomst wijzigen met wederzijdse toestemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Getekend,

Datum

Verwerkingsverantwoordelijke:

"Company"

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Verwerker:

Xolphin B.V.

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Maarten Bremer (CTO)

Bijlage 1: Categorieën Verwerkte Persoonsgegevens en Betrokkenen

Betrokkenen:

 1. Eindklanten
 2. Resellers

Persoonsgegevens:

 1. N.A.W. gegevens
 2. Telefoonnummers
 3. E-mailadressen
 4. IP-adressen
 5. BTW-nummers
 6. Bankrekeningnummers

Bijlage 2: Subverwerkers (Leveranciers)

 1. De Leveranciers handelend vanuit de EU:
  • Speakup
  • Voys
 2. De Leveranciers handelend van buiten de EU (doen dit mogelijk ook vanuit de EU):
  • Comodo: Midden-Oosten, Azië, Noord- en Zuid Amerika
  • Globalsign: AmerikaenAzië
  • Digicert: Amerika, Azië, Afrika, Midden-Oosten, Australië, Nieuw Zeeland, Japan
  • GeoTrust: Australië en Nieuw Zeeland, Japan, Noord Amerika
  • Symantec: Amerika, Azië, Afrika, Midden-Oosten, Australië, Nieuw Zeeland
  • Thawte: Midden-Oosten, Afrika, Amerika en Azië

Bijlage 3: Technische en organisatorische maatregelen

Verwerker is ISO 27001:2013 gecertificeerd. De toepasselijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd in de Statement of Applicability. De Statement of Applicability kan opgevraagd worden bij de Verwerker.

point up